March - 2019 Stoomnetwerk is volledig operationeel

In maart 2019 was het stoomnetwerk volledig operationeel. In aanwezigheid van 2 ministers van de Vlaamse Regering werd het netwerk officieel geopend.

Zie nieuwspagina voor persbericht.

Juni - 2018 Afwerking mechanische constructie en start ingebruikname

In de maand juni werden de eerste ‘commissioning’ activiteiten voor het Ecluse project opgestart. Dit luidt de start in van de ingebruikname van het stoom- en condensaatnetwerk. Tijdens deze fase worden alle nieuw geplaatste onderdelen grondig getest en gradueel in bedrijf gesteld. Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de verschillende stappen richting de finale indienstname. De termen worden verder verduidelijkt.

Constructie

Van zodra de verschillende onderdelen van de installatie mechanisch afgewerkt, gereinigd en op sterkte getest zijn, krijgen ze de status ‘Mechanical Complete’. Op dit moment is de constructie formeel afgerond en kan de ingebruikname aanvangen.

Commissioning

Cold commissioning

Tijdens de ‘cold commissioning’ wordt nog geen stoom of condensaat in de Ecluse installatie ingebracht. Op dit moment zijn enkel de ondersteunende nutsvoorzieningen (elektriciteit en instrumentenlucht) operationeel. Deze fase dient voornamelijk om de besturing en beveiliging van het volledige systeem ‘droog’ te testen: de functionaliteit van de verschillende kleppen, signalen en regelingen wordt hier uitvoerig gecontroleerd.

Hot commissioning

Tijdens de ‘hot commissioning’ worden de verschillende delen van de installatie stap voor stap met stoom en condensaat gevuld en in bedrijf genomen: eerst de condensaatleiding en vervolgens de stoomleiding. Tijdens het stoomblazen worden de laatste restjes loszittend vuil uit het systeem verwijderd om de reinheid van het systeem te garanderen. Uiteindelijk wordt de stoom met voldoende debiet, druk en temperatuur gedistribueerd naar de verschillende afnemers.

Performance testen

Eens het volledige netwerk zijn operationele druk en temperatuur bereikt heeft, moet aangetoond worden dat de installatie veilig en correct werkt binnen de overeengekomen procesparameters. Na succesvolle afronding van de performance testen vindt de formele overdracht van de installatie, de oplevering, plaats.

Planning

Juli

Onze contractor AHP is in juni reeds gestart met de cold commissioning van de condensaatleiding tussen Indaver/Sleco en Lanxess. In de komende weken wordt overgegaan tot de hot commissioning van dit gedeelte van het netwerk. Vervolgens zal AHP de stoomleiding op de site van Indaver/Sleco ‘stoomblazen’.

Tijdens het stoomblazen wordt in verschillende sessies stoom aan hoge snelheid door de leiding geblazen en afgevoerd naar de atmosfeer. Het stoomblazen is geen continue proces. Er is een opwarmfase, een doorblaasfase met het vermogen wat noodzakelijk is per stap en daarna een afkoelfase. Tijdens de opwarm- en afkoelfase wordt een stoompluim gegenereerd. Er wordt geen hoge geluidsemissie verwacht. Tijdens deze twee fases garandeert de aannemer ruim onder de 80 dB te genereren gedurende een periodes van 20 à 30 minuten. Ecluse treft de nodige maatregelen inzake veiligheid en milieu, maar enige geluidshinder tijdens de doorblaasfase gedurende een periodes van 30 à 40 minuten is onvermijdelijk (ongeveer ca. 90 à 100 dB). AHP kan niet exact aangeven hoeveel periodes er gedurende een werkdag enige geluidshinder zal ontstaan.

Augustus

Vanaf medio augustus vindt de cold en hot commissioning plaats van de stoomleiding vanaf Indaver/Sleco over de terreinen van DP World en Ineos Phenol tot aan het afsluiter kruis van Monument Chemical ter hoogte van Fort Liefkenshoek. Dit luik van het stoomblaasproces zal gedurende een periodes van 30 à 40 minuten het meeste geluid veroorzaken (ongeveer 105 à 110 dB). AHP kan niet exact aangeven hoeveel periodes er gedurende een werkdag enige geluidshinder zal ontstaan.

September

Als alles goed gaat, kan begin september de stoomleiding tussen Indaver/Sleco en Monument Chemical in dienst genomen worden. Aansluitend zullen parallelle stoomblaasacties uitgevoerd worden op alle aftakkingen van het netwerk: naar Ineos Phenol, Ashland en Lanxess.  Het geluidsniveau zal in deze fase aanzienlijk lager liggen dan in juli en augustus. Het is het streven van AHP om tussen 22.00 en 07.00 uur geen geluid te produceren boven de 80 dB. AHP kan niet exact aangeven hoeveel periodes er gedurende een werkdag enige geluidshinder zal ontstaan. Tijdens het stoomblazen zal een afgebakende veiligheidszone worden ingericht. Vanaf eind september levert Ecluse naar verwachting de eerste stoom aan de afnemers.

Oktober

Het Ecluse stoom- en condensaatnetwerk wordt in de loop van oktober opgeleverd en commercieel in dienst genomen.

April - 2018 Alle benodigde leidingbruggen zijn geplaatst

 

De aannemer heeft inmiddels alle 15 leidingbruggen op het Ecluse tracé geplaatst. De langste, ter hoogte van het Geslecht, kruist meerdere spoorwegen en de openbare weg. Deze brug is in totaal 50 meter lang en 12 meter hoog. Enkel op het terrein van Monument Chemical dienen de leidingen op de betrokken bruggen nog aan de rest van het tracé gekoppeld te worden.

Eens geïnstalleerd, worden de bovengrondse leidingen nageïsoleerd. Het bovengrondse leidingennetwerk bestaat uit koolstofstalen buizen, geïsoleerd met rotswol. De isolatiedikte bedraagt ongeveer 240 mm voor stoom en 60 mm voor condensaat. Om de leidingen te beschermen tegen weersinvloeden, worden ze voorzien van aluminium beplating.De isolatiewerkzaamheden achter Fort Liefkenshoek zijn zo goed als gereed, parallel worden de isolatiewerkzaamheden aan de Ketenislaan opgestart. In de maand april zullen de eerste tests gefaseerd uitgevoerd worden. 

 De ondergrondse werken zijn afgerond. Het herstel en het afwerken van de terreinen loopt nog.

Januari - 2018 De isolatiewerken aan stoom en condensaat zijn gestart

Begin 2018 is de aannemer verder gegaan met de laswerkzaamheden langs het Geslecht vanaf de site van Ineos Phenol richting Ashland. Door overvloedige wind en regen diende de plaatsing van de leidingbrug over de openbare weg tot tweemaal toe worden uitgesteld, tot vrijdag 19 januari. Het netwerk bevat in totaal 15 leidingbruggen. De langste bevindt zich aan het Geslecht en kruist meerdere spoorwegen, de openbare weg en de naastgelegen leidingenstrook. Ze is opgebouwd uit drie delen, is 50 meter lang en 12 meter hoog. De vrije doorrijhoogte van de brug over de weg bedraagt ca 6 meter.

Het transportnetwerk heeft een totale lengte van ongeveer 5 kilometer, waarvan zich 20% ondergronds bevindt. De langste ondergrondse passages situeren zich op het terrein van Ineos (ca. 600 meter) en DP World (ca. 200 meter). De ondergrondse werken op de terreinen van DP World en Ineos zullen naar verwachting in de loop van februari afgerond worden.

In de leidingenzone achter Fort Liefkenshoek en langs de Ketenislaan is het gros van het laswerk afgerond. Aan de achterzijde van Fort Liefkenshoek zijn de isolatiewerken aan stoom en condensaat inmiddels gestart en wordt systematisch doorgewerkt in de richting van Lanxess. Naar verwachting zullen de mechanische werken in de periode april/mei klaar zijn.    

November - 2017 Installatie van de leidingbrug over de spoorwegen bij het Geslecht

De bouw van het Ecluse netwerk vordert gestaag. Zo is er veel werk verricht op de site van DP World. Op deze site zal het Ecluse tracé onder de grond komen te liggen. Vanaf Fort Liefkenshoek langs de Ketenislaan tot aan de site van Lanxess, is het oprichten van de expansieloops en het doorverbinden van de gelaste delen in volle gang. Begin 2018 zal de aannemer verder gaan met de laswerkzaamheden langs het Geslecht vanaf de site van Ineos Phenol richting Ashland. Ook daar wordt gestart met het oprichten van de expansieloops en het doorverbinden van de gelaste delen. Zaterdag 18 november is de leidingbrug over de spoorwegen langs het Geslecht geïnstalleerd. De sporen werden tijdelijk buiten dienst gesteld om de opbouw te plaatsen onder de hoogspanningslijnen, middels de inzet van een 700 tons hijskraan.

September - 2017 Plaatsen van betonputten en leidingbruggen

De aannemer is verder gegaan met de aanleg van het Ecluse tracé. Zo is er veel werk verricht op de site van INEOS Phenol. Op deze site zal het Ecluse tracé onder de grond komen te liggen. Meer dan 50% van dat deel van de route is de afgelopen maanden aangelegd door de aannemer. 

Op de site van DP World en op enkele punten in het openbare terrein zijn betonputten geplaatst. Deze putten dienen als overgangsstuk tussen een ondergronds en een bovengronds deel van het leidingennet. 

Op de sites van Indaver, Lanxess, Momument Chemical en op het openbare terrein zijn er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van enkele leidingbruggen.  

De laswerkzaamheden zijn nu zowel achter Fort Liefkenshoek alsook in de richting van de site van Lanxess in volle gang. In de komende weken wordt er gestart met het oprichten van de expansieloops en het doorverbinden van de gelasten delen. 

Juli 2017 - Lassen achter het Fort Liefkenshoek

De aannemer is de afgelopen maanden druk bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden langs de Ketenislaan, het Geslecht en achter het Fort Liefkenshoek. Na het afgraven, het heien en het plaatsen van sleepers, zijn de lassers begonnen met de eerste laswerkzaamheden voor de aanleg van dit gedeelte van het Ecluse tracé. De heiwerkzaamheden op het hele tracé zijn afgerond. Er dienen nog wel enkele schroefpalen in de grond te worden geboord als ondergrondse steun voor een nieuw te bouwen leidingbrug over het spoor ter hoogte van het Geslecht.

 

 

 

Mei 2017 - Plaatsen van heipalen

Op 2 mei startte de aannemer met het heien van de palen ter hoogte van de achterzijde van de terreinen van INEOS Phenol, ADPO en Monument Chemical. Vervolgens zullen de werkzaamheden zich verplaatsen langsheen de Ketenislaan voor de rest van dit tracé. Het heien op dit gedeelte van het tracé zal ongeveer 5 weken in beslag nemen.

De stalen kokerpalen worden tot op een diepte van 14 à 20 meter geplaatst. Deze palen zullen dienen als fundering voor de te plaatsen leidingbruggen en uitbreidingslussen ('expansion loops'). De Waaslandhaven bestond vroeger uit vruchtbare polders, zeker voor deze ondergrond is fundering noodzakelijk voor de stabiliteit.  Uitbreidingslussen worden voorzien om schommelingen in temperatuur in de stalen pijpleidingen op te vangen.

Gelijktijdig vinden er voorbereidende grondwerken plaats voor de plaatsing van de betonnen 'sleepers' die de leidingen zullen ondersteunen. Er zullen in totaal voor het hele project zo'n 240 palen, ca 660 sleepers en 15 leidingbruggen geplaatst worden.

Maart 2017 - Plaatsen van tijdelijke loodsen

In maart werden, ter voorbereiding van de levering van de onderdelen voor  het stoomnetwerk, twee loodsen gebouwd op de terreinen vlakbij Monument Chemical.

De ene loods is bestemd voor opslag van de materialen, de andere voor het pasklaar maken van alle leidingonderdelen. Eens ze in Doel geleverd zijn, worden hier de stukken samengevoegd, gelast en afgewerkt.